Blogfa - paeizedelgir.blogfa.com - سکوت ؛حرف اخر...

Latest News:

Untitled 6 Jul 2013 | 11:22 pm

دختری نیستم که هرزگی کنم! زنانگی و محبتم را با هر مردی تقسیم نمی کنم عشقم تنها خاص یک نفر است غرق عشق خواهم کرد انکه خاص من باشد طوری که بی نیازشود از عشق.. سیراب شود از زندگی... تاجان بدر برم ...

Untitled 8 May 2013 | 01:13 am

خسته ام.....! اما تحمل می کنم خدایا روزگارت با منو احساسم بد تا می کند....!!!

سال نویعنی تو... 17 Apr 2013 | 12:30 am

کنار حوصله ام بمان... نباشی!دلم که هیچ... دنیاهم تنگ میشود....

Untitled 12 Dec 2012 | 10:39 pm

دلم داغوونه....سیر گریه کردم...هیشکی دوروبرم نبود هیشکی...انگارکسی را تووو این دنیا نداشتم..زنگ زدم خووونه کسی گوشیو ورنداشت...دوستام همه رفتن خونه...هم اتاقی عزیزم شیفت عصروشب....عزیز دلم با خانواده ...

Untitled 27 Jun 2012 | 11:55 pm

مثل همیشه دلم تنگه... 

Untitled 20 Jun 2012 | 03:45 am

کوچه ها را بلد شدم.رنگهای چراغ راهنما.جدول ضرب... دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمی شوم اما گاهی میان ادم ها گم می شوم... ادم ها را بلد نیستم.............

..!!! 21 May 2012 | 02:40 am

ادمهایی میایند زندگی میکنند میمیرند ومیروند... امافاجعه ی زندگی تو ان هنگام اغاز میشود که کسی از کنارت می رود اما نمیمیرد! می ماندو نبودنش در بودن تو چنان ته نشین می شود که تو میمیری در حالیکه زنده ...

Untitled 14 May 2012 | 08:34 am

اگه قرار بود بزرگترین تجربه زندگیتو یادم بدی....چی برام می نوشتی؟

Untitled 16 Aug 2011 | 01:02 am

حالم خوب نیست.... اشفته ام... معلوم نیست مال کدوم دیارم

Untitled 6 Jul 2011 | 07:00 am

در شب کوچک من ،افسوس باد با برگ درختان میعادی دارد در شب کوچک من دلهره ویرانی ست گوش کن وزش ظلمت را می شنوی ؟ من غریبانه به این خوشبختی می نگرم من به نومیدی خود معتادم گوش کن وزش ظلمت را می شن...

Recently parsed news:

Recent searches: