Doplaty - doplaty.pl - Najnowsze wiadomo¶ci z Doplaty.pl

Latest News:

Dopłaty na żywioł 7 Aug 2013 | 12:11 pm

O dopłaty bezpośrednie nie ma się co martwić, kłopot może być jedynie w przypadku rolnośrodowiskowych. Przypominamy, że rolnicy, którzy stracili...

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 Aug 2013 | 12:28 pm

Zasady dokonywania zmiany zobowi±zania rolno¶rodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Miêdzyplon ozimy i 8.3 Miêdzyplon...

Program po byku 18 Jul 2013 | 01:34 pm

2 mln 300 tysiêcy - to pieni±dze które ma zachêcaæ rolników do hodowli byd³a z wykorzystaniem naturalnych pastwisk - miêdzy innymi w...

Wystarczy dla wszystkich 9 Jul 2013 | 06:13 pm

Pieniêdzy powinno wystarczyæ dla wszystkich chêtnych. Rolnicy mog± ubiegaæ siê w bankach o preferencyjne po¿yczki. W sumie w tym roku akcja kredytowa...

Jest dobrze, ale... 1 Jul 2013 | 01:35 pm

System dop³at bezpo¶rednich utrzymany. Kompromis w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku, co prawda nie wyrównuje p³atno¶ci, ale gwarantuje...

Znalazły się... 28 Jun 2013 | 07:21 pm

Miało ich nie być, ale będą. Ministerstwo Finansów skapitulowało i dołożyło pieniędzy na kredyty preferencyjne dla rolników. Kto czeka na pożyczkę, może...

Ostatni dzwonek 10 Jun 2013 | 07:37 pm

Lepiej straciæ jedn± czwart± dop³at ni¿ wszystkie. Dzi¶ mija ostateczny termin na za³o¿enie wniosków o dop³aty bezpo¶rednie, rolno¶rodowiskowe i do trudnych warunków...

Punkt widzenia, punkt liczenia 10 Jun 2013 | 07:35 pm

Ministerstwo Rolnictwa swoje, a Finansów swoje. Trwa przeciaganie liny w sprawie kredytów perferencyjnych z dop³atami do oprocentowania. W bankach od dawna brakuje...

Du¿o za du¿o 10 Jun 2013 | 02:45 pm

Wszystkie wnioski bêd± rozpatrzone ale tylko nieliczni maj± szanse na dotacje. Agencja Restrukturyzacji rozpoczê³a sprawdzanie wniosków z³o¿onych w tym roku o przyznanie wsparcia...

Czas na las 10 Jun 2013 | 02:41 pm

Trwa przyjmowanie wniosków o unijne dotacje na zalesianie. I ju¿ wygl±da na to, ¿e w tym roku chêtnych bêdzie wiêcej ni¿ zwykle....

Related Keywords:

dopłaty, pomowienie zmowa -inaczej, dołaty, agrosystem program, oznakowanie działki ro, gospodarstwa niskotowarowe 2011 wypłata, zalesienie gruntów rolnych 2011, zalesianie gruntów rolnych dopłaty 2011, dopłaty za warzywa

Recently parsed news:

Recent searches: