Dpzs - amar.dpzs.ir

General Information:

Latest News:

آزمون ریشه واحد برای داده های پنل 8 Oct 2011 | 09:25 pm

برای بررسی مانایی داده های پنل آزمون های زیر وجود دارد:: ...

آزمون های هم انباشتگی برای داده های پنل 8 Oct 2011 | 09:25 pm

برای بررسی هم انباشتگی داده های پنل روش های زیر وجود دارد: ...

آزمون های هم انباشتگی 8 Oct 2011 | 09:25 pm

روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی وجود دارد. ...

هم انباشتگی 8 Oct 2011 | 09:25 pm

قبل از تعریف هم انباشتگی لازم است به معنای انباشته بپردازیم. سری را انباشته از درجه ی d می گوییم اگر بتوان سری فوق را با d بار تفاضل گیری مانا کرد. این سری را با نماد( I(d نشان می دهیم. ...

رگرسیون کاذب 8 Oct 2011 | 09:25 pm

سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض می کنیم که سری زمانی مانا است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری متعارفی...

مدلهای معادلات همزمان 28 Jul 2011 | 09:25 pm

همه ما با مدلهای تک معادله ای آشنا هستیم؛ مدلهایی که در آنها یک متغیر وابسته ی منفرد y به یک یا چند متغیر توضیحی x مربوط می شود. در این قبیل مدلها تاکید بر تخمین و پیش بینی مقدار متوسط y به شرط مقادیر...

دعوت به همکاری 24 May 2011 | 09:25 pm

دعوت به همکاری

Recently parsed news:

Recent searches: