Duangporn - duangporn.ac.th - โรงเรียนดวงพร อำเภอคลองหลวง

Latest News:

รับสมัครครูหลายอัตรา 4 Jul 2013 | 06:35 am

อ้างถึง ตำแหน่งที่ต้องการขณะนี้ 4 กรกฎาคม 2556 1. ครูคณิตศาสตร์ (ประถม) 2. ครูภาษาอังกฤษ (ประถม) 3. ครูวิทยาศาสตร์ (ประถม) 4. ครูสังคม (ประถม) 5. ครูภาษาไทย (ประถม) 6. ครูประจำชั้น (อนุบาล) ตำแหน่งท...

เปิดศูนย์ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.2-ม.3 25 Jun 2013 | 03:04 pm

โรงเรียนดวงพร เปิดศูนย์สอบประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด รางวัลชั้นละ 5 รางว...

แจ้งกำหนดเปิดเรียน และอื่นๆ 24 Apr 2013 | 07:44 am

เรียนท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน และการชำระค่าเล่าเรียนดังนี้ กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 กำหนดชำระค่าเล่าเรียน ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน ...

แจ้งกำหนดการสอบ ปิดภาค และเปิดภาคฤดูร้อน 4 Mar 2013 | 05:41 am

    โรงเรียนได้กำหนดการสอบวัดผลประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา และงานแสดงปิดภาคประจำปีการศึกษา 2555 จึงขอแจ้งรายละเอียด...

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555 15 Feb 2013 | 10:00 am

     โรงเรียนดวงพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โดยมีกำหนดการดังนี้ ลูกเสือสำรอง (ป.1-ป.3) เป็นการเข้าค่ายกลางวัน จัดที่โรงเรียนดวงพร ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ลูกเสือสามัญ (ป.4-ป.6) เป็นการจ...

ตลาดนัดดวงพร ครั้งที่ 5 15 Feb 2013 | 09:43 am

กิจกรรมตลาดนัดดวงพร ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30-11.30 น. ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถม โดยการจัดพื้นที่เป็นตลาดนั...

สมศ. เข้าประเมินรอบสาม 9 Jan 2013 | 08:46 am

ในวันที่ 14-17 มกราคม 2556 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. มีกำหนดตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของโรงเรียนดวงพร ซึ่งได้เลื่อ...

แจ้งกิจกรรมและวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 26 Nov 2012 | 06:55 am

     เนื่องด้วยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส ซึ่งจัดเป็นวันสำคัญของคริสตศาสนิกชน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ป...

เปิดอบรม Mind Mapping ป.4-6 31 Aug 2012 | 05:38 am

โครงการอบรม Mind Mapping เพื่อพัฒนาสมองสองซีกของนักเรียน โรงเรียนดวงพร ร่วมกับบริษัท บูซาน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดโครงการ Mind Mapping Workshop จัดอบรมการเขียนแผนผังความคิด ให้กับนักเรียน วัตถุปร...

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 31 Aug 2012 | 05:20 am

     ทางโรงเรียนกำหนดจัดสอบ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ วันที่ 24 และ 26 กันยายน 2555 วันที่ 25 กันยายน 2555 ให้นักเรียนหยุดทบทวนบทเรียน วันที่ 27 - 28 กัน...

Recently parsed news:

Recent searches: