Edufac - edufac.edu.vn - Khoa Giáo Dục

Latest News:

Mẫu biên bản phỏng vấn 12 Apr 2013 | 10:16 pm

Tóm tắt nội dung: Trong biên bản phỏng vấn các bạn không ghi tên người được phỏng vấn, chỉ đánh mã số cho mỗi người (tùy các bạn chọn cách mã hóa) File gửi kèm: BIÊN BẢN PHỎNG VẤN.doc PPNCKHGD K.....

Thuyết sinh thái - Bronfenbrenner 1 Jan 2013 | 07:23 am

File gửi kèm: thuyết sinh thái.pdf GDGĐ - TL 02

GDGĐ-chương 2 1 Jan 2013 | 07:20 am

File gửi kèm: GDGD_Ch2.pdf GDGĐ - K10

GDGĐ-chương 1 1 Jan 2013 | 07:18 am

File gửi kèm: GDGD_Ch1-phan1.pdf GDGD_Ch1-phan2.pdf GDGĐ - K10

test123 27 Dec 2012 | 11:30 am

test123

test5 16 Dec 2012 | 04:53 am

test5

test2 16 Dec 2012 | 04:34 am

test2

Bài giảng – BGĐT 13 Dec 2012 | 01:35 pm

File gửi kèm: ng dụng CNTT-BGĐT-1.pdf Ứng dụng CNTT trong DH K09

Bài giảng - Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại 3 Dec 2012 | 01:52 pm

File gửi kèm: ng dụng CNTT-1.pdf Ứng dụng CNTT trong DH K09

Bài giảng - Giới thiệu 23 Nov 2012 | 11:52 pm

File gửi kèm: ng dụng CNTT-Giới thiệu.pdf Ứng dụng CNTT trong DH K09

Recently parsed news:

Recent searches: