Nevo - nevo.co.il - אתר נבו - מאגר פסיקה

Latest News:

מנהלי: עתמ מרכז 60078-07-13 עו"ד אמיר פבה נ' מדינת ישראל, משרד הביטחון, אגף השיקום 27 Aug 2013 | 05:00 am

נדחתה עתירת העותר – נכה צה"ל למימון ניתוח בגין פגימה בכתף ימין במסגרת פרטית. נפסק, כי במקרה שבו מדובר בחריגה מסמכות כה מובהקת, רשאית הרשות המינהלית לחזור בה מהטעות שטעתה. נראה כי בנסיבות אלה לא היה גם...

עליון: ברמ 3294/10 אמיר לירן ו- 176 אח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - ראש העין 27 Aug 2013 | 05:00 am

עיקר עניינה של הבקשה בטענות בדבר יישום הדין גרידא בנוגע לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. מרבית השאלות העומדות במוקדה תחומות במאפייניו העובדתיים של המקרה, ו"השלכות הרוחב" הנטענות הן מצומ...

עליון: בגץ 8292/11 סופיה פדצ'נקו נ' שר הפנים 27 Aug 2013 | 05:00 am

סעיף 2(ב)(3) לחוק השבות, מסמיך את שר הפנים שלא להעניק אשרת עולה ל"בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור". אכן בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירה יש כדי להפחית ממשקלו של העבר הפלילי. עם זאת, יש לאזן את חלוף...

עליון: עפ 2059/12 פלוני נ' מדינת ישראל 27 Aug 2013 | 05:00 am

המערער הוא בעל צרכים טיפוליים מיוחדים, אלא שלא קיימות מסגרות טיפוליות המתאימות לו בכלא, ואין אפשרות מעשית לריצוי מאסרו במעון נעול. קיים גם ספק בדבר התועלת שבריצוי מאסרו במעון נעול. מטעמים אלו, ובשים ל...

עליון: בגץ 8435/12 מחמוד אבו סל נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית 27 Aug 2013 | 05:00 am

משל"ט הכליאה נועד לספק מענה לצורך מיידי ודחוף של משפחות עצורים, שאינן יודעות היכן מוחזק בן משפחתן העצור ומבקשות לקבל מידע על מקום הימצאו כעת. מרגע שאותר העצור והמידע על מיקומו הנוכחי נמסר למשפחתו, הרי...

עליון: בעמ 3686/13 פלונית נ' פלוני 27 Aug 2013 | 05:00 am

כלל נקוט בידינו כי אין להיזקק לבירור סוגיה שהינה בבחינת 'תורה לשמה', ומשהופך העניין הקונקרטי נשוא ההתדיינות לאקדמי בין בערכאה הדיונית ובין בערכאת הערעור, לא יידרש לו בית המשפט למעט במקרים חריגים.

עליון: בגץ 3758/13 עבד אלרחים חוסין בשאראת נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבנייה 27 Aug 2013 | 05:00 am

nt> בדין נדרש כי אדם המגיש בקשה להיתר בנייה, יוכיח ברמה העשויה להניח את דעתה של רשות מינהלית סבירה, כי יש לו זיקה לקרקע, שמכוחה הוא רשאי להגיש בקשה להיתר בנייה. אין לבוא בטרוניה עם המשיבים שעה שהעותרי...

עליון: רעפ 4248/13 מיכאל מוזגרשוילי נ' מדינת ישראל 27 Aug 2013 | 05:00 am

רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן רק כשמתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית, החורגת מעניינם של הצדדים. כאשר הבקשה מתייחסת רק לגזר הדין, תינתן הרשות רק בהתקיים סטייה ניכרת ממדיניות הענישה המקובלת, בעבירות ובנ...

עליון: רעא 5546/13 אחים שגראוי ייזום ובניה בע"מ נ' סימה ועקנין 27 Aug 2013 | 05:00 am

ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, במסגרתו בוטל פסק בוררות. נפסק כי מקום בו נשמטה מעיני הבורר, בין אם מסיבה טכנית או סיבה כלשהי, ראיה מרכזית ומשמעותית הנוגעת למחלוקת בין ה...

עליון: בשפ 5630/13 סמואל כוכב נ' מדינת ישראל 27 Aug 2013 | 05:00 am

ביהמ"ש העליון דחה ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי, בגדרה התקבלה בקשת המשיבה למכירת שלושה כלי רכב הנמצאים בבעלות בני משפחת העורר, בקובעו כי יש חשיבות לשימור שווים הנוכחי של כלי הרכב, בהתחשב בהיקפן הכספי של ...

Related Keywords:

nevo, נבו, world check, пасха 2011, חוק העונשין, פקודת מס הכנסה, תקנה 5 לתקנות המשכון, ד"ר ישראל בוקסר, פקודת החברות

Recently parsed news:

Recent searches: