Opzp - opzp.sk - opzp.sk

Latest News:

Aktualizácia v rubrike FAQ 27 Aug 2013 | 06:16 pm

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil revidovanú odpoveď na otázku potenc...

Aktualizácia rubriky FAQ 26 Aug 2013 | 06:57 pm

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil odpoveď na otázku potenciálneho pri...

Usmernenie č. 1 k výzve OPŽP-PO1-13-1 22 Aug 2013 | 07:29 pm

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 22. augusta 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom Usmern...

Informácia k výzve OPŽP-PO1-13-1 19 Aug 2013 | 08:31 pm

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO1-13-...

Informácia č. 5 pre prijímateľov OPŽP 15 Aug 2013 | 07:34 pm

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 15. augusta 2013 vydalo Informáciu č. 5 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne obme...

Oznámenie o strategickom dokumente “Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020)” 12 Aug 2013 | 04:26 pm

V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre prog...

Upozornenie pre užívateľov ITMS portálu 12 Aug 2013 | 01:51 pm

Centrálny koordinačný orgán informuje, že vzhľadom k tomu, že od 10.08.2013 sa pred vstupom na webovú stránku www.itms.sk zobrazuje notifikácia s oznamom o expirácii doteraz platného SSL certifikátu, ...

Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013 9 Aug 2013 | 04:58 pm

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 9. augusta 2013 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 6/2013. Znenie usmernenia nájde...

Pozvánka na Agrokomplex 9 Aug 2013 | 12:02 pm

Vážené dámy a páni, Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie ...

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.07.2013 8 Aug 2013 | 04:48 pm

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 07. 2013 ako aj povinné údaje v zmysle ustano...

Recently parsed news:

Recent searches: