Uacg - uacg.bg - УАСГ Новини

Latest News:

Конкурс за доцент по научна специалност "Строителни конструкции (мостове)“ към катедра "Транспортни съоръжения" 26 Aug 2013 | 02:00 am

Със Заповед на Ректора на УАСГ № 359 / 29.05.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна...

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент 23 Aug 2013 | 02:00 am

В Държавен вестник бр. 74 от 23.08.2013г. е публикувана обява на конкурс за заемане на академична длъжност доцент.

Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" 21 Aug 2013 | 02:00 am

Със Заповед на Ректора на УАСГ No 395/ 17.06.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на професор по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, науч...

Обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на УАСГ 12 Aug 2013 | 02:00 am

Открита процедура по Закона за обществените поръчки въз основа на Решение № 555/05.08.2013 г. на Ректора на УАСГ с номер преписка по регистъра на АОП: 00859-2013-0004

Related Keywords:

уасг, uaceg, uasg, UACG, ВИАС, studentski syvet uasg, УАСГ София, list of universities in sofia

Recently parsed news:

Recent searches: