Busha - busha.co.il - ברוכים הבאים לאתר בושה

Latest News:

שתיקה, בריחה מן המציאות, התעלמות מהבעיות - אינם פתרון - מזה שנים אנו קוראים הלאה האדישות. בקיץ 2011, נפל דבר, האזרחים התעוררו מתוך חוסר המעש. ... 28 Apr 2008 | 04:08 am

אין בידי היחיד לשנות את העולם, אך דברי התוכחה שהוא משמיע, אי-הבלגתו נוכח עוולות ומעשים רעים,  מאבקיו והצגת האמת כערך בסיסי, בצד דרישה לקיום שקיפות פעולות השלטון -  אלה הם בתמצית מטרות  אתר בושה  ומפעי...

שתיקה, בריחה מן המציאות אינם פתרון - הלאה האדישות. 27 Apr 2008 | 09:08 pm

אין בידי היחיד לשנות את העולם, אך עמידה על משמר הזכויות שלו, אי-הבלגה נוכח עוולות ומעשים רעים,  מאבקיו והצגת האמת כערך בסיסי, בצד דרישה לקיום שקיפות פעולות השלטון -  אלה הם בתמצית מטרות  אתר בושה  ...

Related Keywords:

קופת חולים כללית, בושה, יועצי שר הפנים, העדר אכיפה, היתה ביננו פעם אשה ושמה בושה, ביטוח חו"ל ספורט אתגרי, פיצול מדידה מדידת הקפה, מעין אסור, ביטוח ח ספורט

Recently parsed news:

Recent searches: