Digitaalbestuurcongres - digitaalbestuurcongres.nl

General Information:

Latest News:

Ketenen of ontketenen? 30 Nov -0001 | 12:00 am

De gemeente Dordrecht heeft op veel terreinen een regierol. Haar ervaring is echter dat ketensamenwerking en –regie een groot beroep op de gemeente en haar maatschappelijke partners doet. De gemeente ...

Grenzen aan de Wmo? 30 Nov -0001 | 12:00 am

De centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre gemeenten inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden stellen bij de beoordeling van Wmo-aanvragen en of gemeenten hun beleid hebben aangepast a...

De Creatieve Samenleving en de Overheid 30 Nov -0001 | 12:00 am

Hoewel de grote veranderingen in de maatschappij op dit moment veel spanning oproepen, maken zij ook een nieuwe ruimte vrij. Een nieuw speelveld, dat wordt benut door mensen die voor zichzelf kansen z...

Herstel van vertrouwen 30 Nov -0001 | 12:00 am

De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is de afgelopen decennia sterk veranderd. Was de gemeente in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog de financier, de subsidieverstre...

Naar een gesloten kringloop voor elektronica 30 Nov -0001 | 12:00 am

De conclusie is dat de nieuwe Europese doelstellingen en de maatschappelijke ambities ten aanzien van elektronisch afval alleen bereikt kunnen worden als alle partijen die betrokken zijn bij het voort...

Van samen zoeken naar samen werken 30 Nov -0001 | 12:00 am

Sinds 2007 doet MOVISIE tweejaarlijks onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij zowel om professionele o...

Grond voor exploitatie 30 Nov -0001 | 12:00 am

In 2011 is de gemeente Rotterdam geconfronteerd met een grote financiële tegenvaller in de grondexploitaties. Een verlies van € 195 miljoen is daarbij ten laste gekomen van de financiële reserves van ...

Wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet... 30 Nov -0001 | 12:00 am

Verandering van klimaat zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse waterhuishouding, economie en natuur. In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om voor bu...

Nieuwe steden in de Randstad 30 Nov -0001 | 12:00 am

Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief van die groeike...

Balans van de Leefomgeving 2012 30 Nov -0001 | 12:00 am

Nederland staat voor grote opgaven. De samenleving zoekt een uitweg uit de economische crisis en naar continuering van de welvaart – in de wetenschap dat andere landen Nederland op diverse fronten in ...

Recently parsed news:

Recent searches: