Dusit - bizcom.dusit.ac.th - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Latest News:

โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่การแข่งขันปี 2 อบรมให้ความรู้เรื่อง "License และ Office 365" 21 Aug 2013 | 08:06 pm

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง "License และ Office 365" ในโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่การแข่งขันปี 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องเรียน 506 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยราช...

แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 คณะวิทยาการจัดการ 14 Aug 2013 | 10:49 pm

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน ทำการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกวิชา ตามตารางเรียนของแต่ละห้อง แต่ละชั้นปี ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://docs.goo....

โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากผู้เชียวชาญ ปีที่3 12 Aug 2013 | 07:36 pm

โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากผู้เชียวชาญ ในปีนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3  ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย คุณธีรราช ...

โครงการความร่วมมือในการผลิตสื่อ MV Animation ปีที่ 4 9 Aug 2013 | 09:36 am

โครงการความร่วมมือในการผลิตสื่อ MV Animation ในหัวข้อโครงกรในพระราชดำริ ปลูกป่า รักษาน้ำ ตามรอยพ่อหลวง เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของประชาชน ปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น.

งานแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 "พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ" 29 Jul 2013 | 09:29 pm

     นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมงานแถลงข่าว งานวันสตรีไทย ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 255...

โครงการพระนครจักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ “ล้อหมุน...พาเที่ยว” วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 18 Jul 2013 | 08:03 pm

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมโครงการพระนครจักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์ “ล้อหมุน...พาเที่ยว” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.00-13.00 น.

โครงการสืบสานประเพณีไทย Bizcom ร่วมใจเข้าพรรษา ปีที่ 5 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 18 Jul 2013 | 01:42 am

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย Bizcom ร่วมใจเข้าพรรษา ปีที่ 5 ขึ้น ณ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒ...

โครงการสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนาและนั่งสมาธิ ณ พื้นที่ส่วนพระองค์ 904 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 18 Jul 2013 | 01:24 am

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนาและนั่งสมาธิ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2

Recently parsed news:

Recent searches: