Dusit - ilac.dusit.ac.th - ILAC Dusit (สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

Latest News:

สถาบันภาษาฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 8 5 Jul 2013 | 09:43 am

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ดร.วนิดา อัญชลีทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 8 The  2013...

ILAC รับการตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 26 Jun 2013 | 10:11 am

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ประไพศรี โห้ลำยอง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบ...

แผนปฏิบัติราชการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 20 Jun 2013 | 08:19 am

Please upgrade your browser Please upgrade your browser Please upgrade your browser Please upgrade your browser Please upgrade your browser

สถาบันภาษาฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 18 Jun 2013 | 09:24 am

ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรอบ 12 เดือน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ...

สถาบันภาษาฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 18 Jun 2013 | 09:11 am

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยห...

สถาบันภาษาฯ ให้ความรู้วัฒนธรรมสวนดุสิต และการเรียนภาษาอังกฤษในสวนดุสิต 18 Jun 2013 | 08:55 am

 เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2555 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง วัฒนธรรมสวนดุสิต และการเรียนภาษาอังกฤษในสวนดุสิต   ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึ...

สถาบันภาษาฯ จัดประชุมคัดเลือกผลงานทางวิชาการ 18 Jun 2013 | 08:34 am

 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2555 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานทางวิชาการ  เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 8  The  2013 Inter...

Recently parsed news:

Recent searches: