Fet-hui - fet-hui.edu.vn

General Information:

Latest News:

Danh sách chính thức SV lớp CDDT12A Bộ môn Tự động làm đồ án 2B 27 Sep 2012 | 02:43 pm

Xem danh sách: CDDT12A_DA_2B.pdf

Danh sách lớp ĐHĐT7ALT Bộ môn Tự động làm đồ án 2B 14 Sep 2012 | 09:33 am

Danh sách SV DHDT7ALT.pdf

Bộ môn Điện tử Tự động Triển khai đồ án 2B lớp CDDT12A 11 Sep 2012 | 05:21 pm

Thông báo đến các sinh viên:  CDDT12A_SV.pdf Danh sách nhóm 1: cddt12a_n1.pdf Danh sách nhóm 2: cddt12a_n2.pdf Danh sách nhóm 3: cddt12a_n3.pdf

Bộ môn Điện tử Tự động Triển khai đồ án 2B lớp CDDT12A 5 Sep 2012 | 10:25 am

Thông báo: Thong_bao_do_an_CDDT12A.pdf Danh sách: CDDT12A.pdf

Bộ môn Điện tử Tự động Triển khai đồ án 2B lớp DHDT5A 5 Sep 2012 | 10:23 am

Thông báo:  Thong_bao_do_an_dhdt5a.pdf Danh sách: DH 5A.pdf

Bộ môn Điện tử Tự động Triển khai đồ án 2B lớp CDDT12A 5 Sep 2012 | 10:06 am

Tải thông báo Thong_bo_do_an_CDDT12A.pdf Tải danh sách sv làm đồ án CDDT12A.pdf Ngày 04/02/2012 Bộ môn tự động

Thông báo địa điểm học Giáo dục Quốc phòng và Thể chất cho khối sinh viên Đại Học khóa 8 31 Aug 2012 | 04:45 pm

 Thông báo địa điểm học Giáo dục Quốc phòng và Thể chất cho khối sinh viên Đại Học khóa 8 Thời gian: từ ngày 04/ 9/ 2012 đến ngày 28/ 9/ 2012. Các em tập trung lúc : 6 giờ 30 ngày 04 tháng 9 năm 2012...

Danh sách hướng dẫn đồ án chuyên ngành (có bổ sung) lớp ĐHĐT3ATLT 1 Aug 2012 | 07:37 am

Tải danh sách: DO AN CN DHDT3ATLT.xls

Recently parsed news:

Recent searches: