Kazimiero - kazimiero.lt

General Information:

Latest News:

Mieli Tëveliai ir Mokytojai, 30 Nov -0001 | 12:00 am

kvieèiame jus á tradicines mûsø bendruomenës Ðv.Miðias ðá treèiadiená (spalio 17 d.) 19.00 val. gimnazijos koplyèioje. Po Ðv. Miðiø kvieèiame pasiklausyti kapeliono Vytauto pasakojimo apie Kiberos lûð...

Sveikiname, 30 Nov -0001 | 12:00 am

4-osios Lietuvos gamtos mokslø olimpiados laimëtojus: * Ievà Austëjà Jakaitytæ (IIb kl.) iðkovojusià  sidabro medalá; * Justà Jasevièiø (Ia kl.) iðkovojusá bronzos medalá; * Bernardà Bauðá (Ib kl.) i...

,,Praeitis ateièiai” 30 Nov -0001 | 12:00 am

     Vokietijoje spalio 5–14 d. III gimnazijos klasës mokiniai – Martynas Raèkauskas, Augustë Slavinskaitë, Justina Tamoðaitytë, Gabija Gauèytë – dalyvavo projekte ,,Praeitis ateièiai”, á kurá vyko ly...

Koncertas „Vivat classica 2012“ 30 Nov -0001 | 12:00 am

2012 m. lapkrièio 22 d., ketvirtadienis, 18 val. Didþioji salë Ðv. Cecilijos diena Ðiame koncerte kvieèiame dalyvauti Vilniaus jëzuitø gimnazijos mokinius, kurie mokosi Vilniaus muzikos mokyklose, s...

Spalio 5 d. – Mokytojø diena 30 Nov -0001 | 12:00 am

Pamokø laikas: 1. 8.00–8.35 2. 8.45–9.20 3. 9.30–10.05 4. 10.15–10.50 5. 11.00–11.35 6. 11.45–12.20

„Ar yra Vilniuje…?“ 30 Nov -0001 | 12:00 am

Ðeðtadienis, rugsëjo 29 d., maþdaug ðeðta valanda vakaro. VU matematikos fakultete skelbiami 5-6 ir 7-8 klasiø olimpiados nugalëtojai. Juos po vienà á scenà kvieèia pats dr. Romualdas Kaðuba, su jam b...

KVIETIMAS 30 Nov -0001 | 12:00 am

prijauèiantiems matematikai VJG moksleiviø tëveliams ir mamytëms Ð.m. spalio 12 dienà vyks pirmasis „VJG matematinis turnyras“ 6-9 klasiø komandoms. Galbût jose dalyvaus ir Jûsø vaikas. O kà ðia prog...

Mieli Tëveliai ir Mokytojai, 30 Nov -0001 | 12:00 am

dþiugiai praneðame, kad ir ðiais mokslo metais tæsiame tradicijà kiekvieno mënesio treèiàjá treèiadiená ðvæsti Eucharistijà mûsø bendruomenëje.  Tai puiki galimybë aukoti Vieðpaèiui mûsø rûpesèius ir ...

Registracija á bûrelius 30 Nov -0001 | 12:00 am

Sveiki! Registruotis á bûrelius galite èia: www.vjg.lt/bureliai.

Kvieèiame á Rugsëjo 1-osios ðventæ 30 Nov -0001 | 12:00 am

      Mielieji Vilniaus jëzuitø gimnazijos bendruomenës nariai – mokytojai, mokiniai, tëveliai, darbuotojai, sveèiai, alumnai, buvæ mokytojai ir darbuotojai, rugsëjo 1 d. (ðeðtadiená) 9.00 val. kvieèi...

Related Keywords:

kazimiero baznycia, Šv. kazimiero bažnyčia vilniuje, kazimiero, Šv. kazimiero bažnyčia, seimu grupe, vilniaus kazimiero baznycia, tevas vytautas sadauskas, dievo avinelio simbolika, ms misios, baltarusija info įspūdžiai patarimai

Recently parsed news:

Recent searches: