Org - zels.org.mk - ZELS News

Latest News:

Konferencë për Decentralizimin 20 Aug 2013 | 09:29 pm

Konferencë për Decentralizimin Konferencë e ko-organizuar nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës dhe të Këshillit të Komunave dhe Rajoneve Europiane: ‘1953-1988-2013...

Конференција за Децентрализација 20 Aug 2013 | 09:23 pm

Конференција за Децентрализација Ko-организирана Конференција од Конгресот на Локалните и Регионалните Власти на Советот на Европа и Советот на Европски општини и региони: ‘1953-1988-2013: децентрал...

Conference on Decentralisation 20 Aug 2013 | 09:20 pm

Conference co-organised by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and the Council of European municipalities and Regions: ‘1953-1988-2013: decentralisation at a cross...

Municipal Finances - A Learning Program for Local Governments 20 Aug 2013 | 09:19 pm

This course will enhance knowledge and skills of local governments, particularly of medium and large cities, on municipal finances, including performance measurement, managing revenues and expenditure...

Financat Komunale – Program mësimor për Qeveritë Lokale 20 Aug 2013 | 09:18 pm

Ky kurs do të përmirësojë njohuritë dhe aftësitë e qeverive lokale, veçanërisht në qytetet e mesme dhe të mëdhaja, për financat komunale, duke përfshirë matjen e performancës, menaxhimi i të hyrave dh...

Општински Финансии – Образовна Програма за Локалните Управи 20 Aug 2013 | 09:16 pm

Овој курс ќе го подобри знаењето и способностите на локалните управи, особено кај средните и поголемите градови, оние за општинските финансии, вклучувајќи и мерки за функционирање, управување со прихо...

Conference “Municipal contribution to citizenship” in Ankara, Turkey 12 Aug 2013 | 08:12 pm

From 21st to 22nd September 2013, a Conference on the topic “Municipal contribution to citizenship” will be held in the region of Çankaya in Ankara, Turkey. This Conference aims at confronting the mun...

Konferencë ″Kontributi komunal drejt qytetërimit″ në Ankara, Turqi 12 Aug 2013 | 08:10 pm

Nga data 20 deri më 21 shtator të vitit 2013 do të mbahet Konferencë me temë ″Kontributi komunal drejt qytetërimit″, në rajonin Çankaja në Ankara, Turqi. Qëllimi i konferencës është të përballet kontr...

Конференција „Општински придонес кон граѓанство“ во Анкара, Турција 12 Aug 2013 | 07:51 pm

Од 20 до 21 септември, 2013 година ќе се одржи Конференција на тема „Општински придонес кон граѓанство“, во областа Чанкаја на Анкара, Турција. Целта на Конференцијата е да се соочи општинскиот придон...

ZELS publishes the July edition of its Newsletter 30 Jul 2013 | 07:16 pm

The activities of ZELS flowed intensively during July, as well. The Supervisory Board of ZELS held a constitutive session at which the members elected Zika Stojanovski President of the Supervisory Boa...

Related Keywords:

prilep gov mk, Zels, зелс, www.zels.org.mk, zels.org rc, cvetan filipovski, tradicionni kiparski hrani za velikden, vasil eftimov water, lokalna samouprava vo makedonija, sdsm bogdanci

Recently parsed news:

Recent searches: