Pogodba-pogodbe - pogodba-pogodbe.info - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Latest News:

Obvezne sestavine najemne pogodbe 26 Dec 2012 | 03:49 am

Vse preveč je najemnih pogodb, ki nimajo predpisano vsebino. Stanovanjski zakon (SZ-1) zelo natančno opredeli obvezne sestavine najemnih pogodb. Ker je SZ-1, glede na Obligacijski zakonik (OZ), specia...

Kaj je ara? 26 Dec 2012 | 03:42 am

Splošno prepričanje, da je ara tisti znesek denarja, ki ga stranka pusti, da določeno stvar »zaara«, ter nato stvar do sklenitve pogodbe čaka nanj, je napačno. Če je bila ara dana, se šteje, da je pog...

Pogodba o računovodskih storitvah 14 Jul 2012 | 01:57 am

Podjetje ____________________________________ iz _________________________________________, ki ga zastopa ________________________________, (v nadaljnjem besedilu “izvajalec”) in podjetje __...

Suspenz pogodbe o zaposlitvi 21 Apr 2012 | 03:09 am

V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, o...

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 16 Apr 2012 | 03:04 am

Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v skladu s prvim odstavkom...

Pogodba o zaposlitvi 12 Apr 2012 | 03:04 am

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob nje...

Poskusno delo 12 Apr 2012 | 02:58 am

V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu. Poskusno delo traja največ šest mesecev. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. V...

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas 4 Apr 2012 | 03:50 am

Na podlagi 10., 15. in 20. člena Zakona o delovnih raz­merjih (Ur.l. št. 42/02, 103/07), v skladu s Kolektivno pogod­bo o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za let...

Sklep o disciplinski odgovornosti 4 Apr 2012 | 03:43 am

_____________ _____________ _____________ ki jo zastopa direktor g. ___________ (v nadaljevanju delodajalec) izdaja _____________ _____________ _____________ EMŠO: _____________ (v ...

O pogodbi o zaposlitvi 31 Jan 2012 | 01:48 pm

Sme delodajalec od kandidatke pri sklepanju delovnega razmerja zahtevati podatek o načrtovanju družine? Delodajalec ne sme zahtevati tovrstnih podatkov in ostalih podatkov, ki z opravljanjem dela nim...

Related Keywords:

obligacijski zakonik, vzorec pritožbe, vzorci pritožb, sodba kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij, ugovor zoper sklep o izvršbi, predlog za predznambo lastninske pravice, vzorec pritožbe sodišče, vzorec pritožbe okrajno sodišče, vzorec pritožba, vzorec pritožbe za odvzem dovoljenja

Recently parsed news:

Recent searches: