Polityka - polityka.org.pl - POLITYKA.ORG.PL

Latest News:

Rz±d chce znów za³ataæ dziurê bud¿etow± pieniêdzmi przysz³ych emerytów 30 Nov -0001 | 12:00 am

Premier Donald Tusk, na specjalnej konferencji prasowej og³osi³ dalsze plany zagospodarowania pieniêdzy przysz³ych emerytów, tym razem od³o¿onych w...

Minister Micha³ Boni przedstawi³ projekt ustawy o zmianie systemu emerytalnego 30 Nov -0001 | 12:00 am

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odby³ siê briefing prasowy w zwi±zku z zakoñczeniem prac nad projektem stawy o zmianie niektórych...

MAK: najwa¿niejsze ustalenia ws. katastrofy smoleñskiej 30 Nov -0001 | 12:00 am

W raporcie koñcowym do bezpo¶rednich przyczyn katastrofy zaliczono m.in. zej¶cie znacznie poni¿ej minimalnej wysoko¶ci odej¶cia na drugi kr±g (100 m)...

Schetyna o premierze i raporcie MAK 30 Nov -0001 | 12:00 am

Wydaje mi siê, ¿e w przypadku odpowiedzi rz±du na raport MAK zabrak³o refleksu, w takich sytuacjach trzeba byæ gotowym...

Czy premier Tusk stanie przed Trybuna³em Stanu? 30 Nov -0001 | 12:00 am

Zaraz po ujawnieniu raportu MAK w kuluarach Sejmu pojawi³a siê informacja, ¿e PiS ma zamiar z³o¿yæ wniosek do Trybuna³u Stanu....

Related Keywords:

forum polityczne, polityka, forum polityka, forum pis, postulaty po, pjn koalicyjne, faksymile ważnosc podpisu, polityka forum, henryk batuta, norman czarnecki

Recently parsed news:

Recent searches: