Vpb - vpb.com.vn - VPBank

Latest News:

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 27/08/2013 27 Aug 2013 | 06:38 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 080.00 USD Mua CK: 21 100.00 USD Bán: 21 200.00 EUR Mua TM: 27 972.00 EUR Mua CK: 28 164.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 26/08/2013 26 Aug 2013 | 06:46 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 080.00 USD Mua CK: 21 100.00 USD Bán: 21 200.00 EUR Mua TM: 27 978.00 EUR Mua CK: 28 170.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 24/08/2013 24 Aug 2013 | 06:59 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 080.00 USD Mua CK: 21 100.00 USD Bán: 21 200.00 EUR Mua TM: 27 959.00 EUR Mua CK: 28 151.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 23/08/2013 23 Aug 2013 | 06:31 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 110.00 USD Mua CK: 21 130.00 USD Bán: 21 220.00 EUR Mua TM: 27 921.00 EUR Mua CK: 28 113.00 EUR Bán: ...

TY GIA 22.8.2013 22 Aug 2013 | 02:28 pm

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 120.00 USD Mua CK: 21 140.00 USD Bán: 21 220.00 EUR Mua TM: 27 927.00 EUR Mua CK: 28 119.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 22/08/2013 22 Aug 2013 | 09:38 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 080.00 USD Mua CK: 21 100.00 USD Bán: 21 170.00 EUR Mua TM: 27 886.00 EUR Mua CK: 28 078.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 22/08/2013 22 Aug 2013 | 06:42 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 060.00 USD Mua CK: 21 080.00 USD Bán: 21 130.00 EUR Mua TM: 27 840.00 EUR Mua CK: 28 031.00 EUR Bán: ...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 21/08/2013 21 Aug 2013 | 07:19 am

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 060.00 USD Mua CK: 21 080.00 USD Bán: 21 120.00 EUR Mua TM: 28 014.00 EUR Mua CK: 28 206.00 EUR Bán: ...

TY GIA 20.8.2013 20 Aug 2013 | 12:59 pm

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 050.00 USD Mua CK: 21 070.00 USD Bán: 21 120.00 EUR Mua TM: 27 796.00 EUR Mua CK: 27 987.00 EUR Bán: ...

TY GIA 20.8.2013 20 Aug 2013 | 12:59 pm

Ngôn ngữ Tiếng Việt Mua TM: Mua TM Mua CK: Mua CK Bán: Bán USD Mua TM: 21 050.00 USD Mua CK: 21 070.00 USD Bán: 21 120.00 EUR Mua TM: 27 796.00 EUR Mua CK: 27 987.00 EUR Bán: ...

Recently parsed news:

Recent searches: