Drp - drp.mv - DRP

Latest News:

ޑީއާރުޕީގެ ކޮންގްރެސް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ ބާއްވާ ގޮތަށް ޑީއާރުޕީގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި. 15 Aug 2012 | 08:00 pm

15 އޯގަސްޓް 2012 ޑީއާރުޕީގެ ކޮންގްރެސް މިއަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ޑީއާރުޕީއިން މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލްވުމުގައި ފާސްކޮށްފިއެވެ. ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައްވުމަށް މިއަދުގެ ކައު...

ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރުންނަށާ ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑީއާރުޕީއިން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި. 9 Aug 2012 | 05:25 am

7 އޯގަސްޓް 2012 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ޑީއާރުޕީއިން، ޑީއާރުޕީގެ މެމްބަރުންނަށާ، ޕާޓީއަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މާލޭގެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އަންގާރަ ދު...

އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި. 9 Aug 2012 | 04:56 am

6 އޯގަސްޓް 2012 މިއޯގަސްޓް މަހުގެ 1-4 އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަ...

ރާއްޖެޓީވީއަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ޑީއާރުޕީއިން ކުށްވެރި ކުރަން 7 Aug 2012 | 06:44 pm

7 އޯގަސްޓް 2012 ޑީއާރުޕީގެ ނޫސްބަޔާން: ރާއްޖެޓީވީގެ އޮންއެއާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޭބަލްތަކެއް ބުރިކޮށްލާ އެތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމަކީ ބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ އިތުރުނ...

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ ، އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި 4 Aug 2012 | 06:08 pm

4 އޯގަސްޓް 2012 އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަހްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ  މިއަދު ހެދުނު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގއާ  ބައްދަލް...

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަޙުމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ ނިއު ދިއްލީގެ އޮބްޒަރވަރ ރިސާރޗް ފައުންޑޭޝަންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި 3 Aug 2012 | 10:30 pm

3 އޯގަސްޓް 2012  ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަޙުމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ، ނިއު ދިއްލީގެ އޮބްޒަރވަރ ރިސާރޗް ފައުންޑޭޝަންގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑި...

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: 2 Aug 2012 | 06:18 pm

1 އޯގަސްޓް 2012 އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް، އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުފުޅުގައި، ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ އަހްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ، މިއަދު ހެދުނު އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ، ޝްރީ ޝީވ...

ޑީއާރުޕީގެ ދީނީ ގޮފިން ބޭއްވި ރަމަޟާންމަހުގެ ހިދާޔަތުގެ ޕްރޮގްރާމް 2 Aug 2012 | 05:21 pm

30 ޖުލައި 2012 ޑީއާރުޕީގެ ދީނީ ގޮފިން އިސްނަގައިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ހިދާޔަތުގެ ނަމުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ބައްދަލްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލްވުން ބޭއްވީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ. މިބައްދަ...

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ.މަންމޯހަން ސިންގްއާ ބައްދަލްކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީއަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި. 30 Jul 2012 | 04:50 pm

30 ޖުލައި 2012 އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ މިއޯގަސްޓްމަހުގެ އެކަކުން ހަތަރަކަށް އިންޑިއާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޑީއާރުޕީ...

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ.މަންމޯހަން ސިންގްއާ ބައްދަލްކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީއަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި. 30 Jul 2012 | 04:50 pm

30 ޖުލައި 2012 އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ މިއޯގަސްޓްމަހުގެ އެކަކުން ހަތަރަކަށް އިންޑިއާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޑީއާރުޕީ...

Recently parsed news:

Recent searches: