Lazygeek - lazygeek.net - lazygeek.net

Latest News:

நிலா! [Flickr] 1 Oct 2012 | 10:07 am

lazygeek posted a photo:

twilight - caught on camera [Flickr] 28 Sep 2012 | 07:14 pm

lazygeek posted a photo: yet another fall morning in seattle

Ha(z)ystack Rock [Flickr] 22 Aug 2012 | 06:32 am

lazygeek posted a photo: @ Oregon Coast of Pacific Ocean

ரசித்த பாடல் – வாழ்க்கை எனும் ஓடம் 8 Aug 2012 | 04:59 am

தாகூரின் மூலம்; எங்கடா உங்க மேட்?

Do you ever read any of the books you burn? 8 Jun 2012 | 09:19 am

For the pleasure of science fiction and more importantly making us understand the power of books, RIP Ray!

Do you ever read any of the books you burn? 8 Jun 2012 | 09:19 am

For the pleasure of science fiction and more importantly making us understand the power of books, RIP Ray!

Missing the appetite 26 Mar 2012 | 11:25 am

I’m not a targeted viewer for the Hunger Games movie. Yet I decided to watch it on the opening weekend and it was as expected, not very interesting. Having read a couple of similar game-of-death books...

Missing the appetite 26 Mar 2012 | 07:25 am

I’m not a targeted viewer for the Hunger Games movie. Yet I decided to watch it on the opening weekend and it was as expected, not very interesting. Having read a couple of similar game-of-death books...

Let’s do the numbers! 22 Mar 2012 | 04:06 pm

Not a big fan of calling out birthdays and such. But it has been ten years since this and 35 altogether. So much has changed and to that note so much has not changed. As in corporate speak, let’s do s...

Related Keywords:

Subramanian, yahoo india maps, geek lazy charm, i hate rajinikanth, yeni rendu pathinaaru vadhu old tamil song, rajini avtars, i hate rajani, tamil science fiction, chennai super kings website, muthal mariyathai

Recently parsed news:

Recent searches: