Musseva-ivanov - musseva-ivanov.eu - Адвокатско съдружие “Мусева и Иванов”

Latest News:

05-2013 Проект за Регламент относно опростено приемане на официални документи 6 Aug 2013 | 07:46 pm

В края на месец април 2013 г. Европейската комисия представи предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опро...

02-2013: Предложение за укрепване на правото на ЕС относно борбата с изпирането на пари 11 Mar 2013 | 06:26 pm

На 05.02.2013 г. Комисията прие предложение за укрепване на съществуващите разпоредби на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари чрез приемане на нова Директива за предотвратяване използването н...

12-2012 Преработен текст на Регламент Брюксел І 28 Dec 2012 | 02:57 pm

На 20.12.2012 в Официалния вестник на ЕС (L 351/21) беше публикуван Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и и...

07-2012 – Нов Регламент на ЕС за наследяването 30 Jul 2012 | 06:25 pm

На 27 юли 2012 в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година  относно компетентността, приложимото право, признаването и...

06-2012 Коментар на Регламента Брюксел І с участието на Б. Мусева 30 Jul 2012 | 05:52 pm

През юни 2012 година на пазара се появи първият български коментар на най-важния Регламент на ЕС в областта на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела – Регламент (...

03-2012 Извънредни обстоятелства и задължението за грижа за пътниците 24 Mar 2012 | 03:15 am

Според заключението на генералния адвокат г-н Bot от 22.03.2012 г. по дело C-12/11 (Denise McDonagh/Ryanair Ltd), Регламент № 261/2004 предвижда задължение за въздушния превозвач да поеме грижата за п...

03-2012 Извънредни обстоятелства и задължението за грижа за пътниците 23 Mar 2012 | 11:15 pm

Според заключението на генералния адвокат г-н Bot от 22.03.2012 г. по дело C-12/11 (Denise McDonagh/Ryanair Ltd), Регламент № 261/2004 предвижда задължение за въздушния превозвач да поеме грижата за п...

12-2011 Статия на Б. Мусева относно правния интерес при екзекватура 3 Dec 2011 | 04:05 am

В последния брой на списание „Съвременно право” е публикувана статия на Боряна Мусева, посветена на правния интерес в производството по екзекватура. Нейната цел е да определи кръга на лицата, които им...

12-2011 Статия на Б. Мусева относно правния интерес при екзекватура 2 Dec 2011 | 11:05 pm

В последния брой на списание „Съвременно право” е публикувана статия на Боряна Мусева, посветена на правния интерес в производството по екзекватура. Нейната цел е да определи кръга на лицата, които им...

11-2011 Нова електронна платформа на Съда на Европейския Съюз 24 Nov 2011 | 10:00 pm

Съдът на Европейския съюз пуска в експлоатация компютърно приложение, наречено „e-Curia“, което дава възможност за подаване и получаване на процесуални документи само по електронен път. Занапред секре...

Related Keywords:

ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРАВО, плащания търговски закон, закон за търговския регистър 2011

Recently parsed news:

Recent searches: