Muzyk - muzyk.net - muzyk.net

Latest News:

Nord Drum 2 ju¿ w sprzeda¿y 27 Aug 2013 | 02:10 pm

Clavia Nord Drum 2 to jedyny w swoim rodzaju syntezator perkusyjny przeznaczony dla perkusistów, perkusjonistów i twórców szukaj±cych niebanalnych i interesuj±cych barw perkusyjnych. Niezwykle ¿ywa re...

¦wiatowa premiera p³yty Fisha w Trójce 27 Aug 2013 | 01:40 pm

Jak poinformowa³ Fish na swojej stronie internetowej, w ¶rodê 28 sierpnia, w radiowej Trójce bêdzie mia³o miejsce premierowe odtworzenie trzech utworów z jego najnowszej nowej p³yty zatytu³owanej A Fe...

Fotograficzny konkurs Paiste 27 Aug 2013 | 02:33 am

Szwajcarska firma Paiste og³osi³a konkurs fotograficzny, w którym g³ówn± nagrod± jest… wizyta w fabryce w Nottwil. Podobnie jak w przypadku ubieg³orocznej edycji, tak¿e tym razem celem konkursu jest z...

AKAI MPX8 ju¿ dostêpny w Audiostacji 23 Aug 2013 | 04:34 pm

AKAI MPX8 stworzono z my¶l± o producentach muzycznych, DJ'ach, prezenterach radiowych, performerach i wszystkich wykorzystuj±cych sample w swojej pracy. Próbki mo¿na ³adowaæ do urz±dzenia ze standardo...

"Blackfield IV" - premiera ju¿ blisko 23 Aug 2013 | 02:38 pm

26 sierpnia uka¿e siê czwarty studyjny album formacji Blackfield, któr± w 2001 roku za³o¿yli Aviv Geffen, jeden z najpopularniejszych muzyków rockowych w Izraelu i Steven Wilson, lider Porcupine Tree....

Nowe wzmacniacze Randall ju¿ dostêpne 22 Aug 2013 | 02:31 pm

W nowej dostawie produktów marki Randall jaka trafi³a do Music Info znalaz³y siê m.in. wzmacniacze gitarowe – tranzystorowe z serii RG oraz lampowe z serii RD. Ta pierwsza obejmuje m.in. dwa modele ty...

D16 Sigmund 22 Aug 2013 | 01:56 am

Firma D16 zapowiada wprowadzenie do oferty kolejnego plug-nu dla komputerów PC (Windows XP/Vista/7) i Mac (OS X 10.6/10.7/10.8). Pod nazw± Sigmund kryje siê wirtualny procesor efektów udostêpniaj±cy c...

Nord Lead 4 ju¿ dostêpny 21 Aug 2013 | 05:10 pm

Jak informuje Audiostacja, nowy model syntezatora z zapocz±tkowanej w latach 90. XX wieku serii Nord Lead jest ju¿ dostêpny w sprzeda¿y. Instrument wyposa¿ono w zestaw nowoczesnych funkcji, z mo¿liwo¶...

Besides koñczy prace nad p³yt± - premiera 20 wrze¶nia 20 Aug 2013 | 05:28 pm

20 wrze¶nia uka¿e siê debiutancki album zespo³u Besides – jednej z najbardziej obiecuj±cych post-rockowych formacji, zatytu³owany We Were So Wrong. Na kr±¿ku bêdzie mo¿na us³yszeæ 10 instrumentalnych,...

Wzmacniacze Crate to instrumentów akustycznych 20 Aug 2013 | 03:48 pm

Firma Music Info przypomina, ¿e w jej ofercie znajduj± siê tak¿e wzmacniacze przeznaczone do nag³a¶niania instrumentów akustycznych. Przyk³adem tego s± dwa comba marki Crate wchodz±ce w sk³ad serii CA...

Related Keywords:

UAD, Muzyk, steinberg sequel 2 pl, peavey revalver, gitarzysta marii peszek, muzyk fcm rar, muzyk fcm, muzyk fcm techniki studyjne przemysław ślużyński, audya 4.2a, techniki studyjne muzyk fcm przemysław Ślużyński

Recently parsed news:

Recent searches: