Or - scisoc.or.th

General Information:

Latest News:

กิจกรรมเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556 31 May 2013 | 06:40 am

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิท...

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท39) 15 May 2013 | 06:03 am

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (วทท39) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม...

อบรมตรู 2555 27 May 2012 | 02:13 am

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG 18 May 2012 | 02:52 pm

ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และ ได้มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - SCG เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจา...

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG 18 May 2012 | 07:52 am

ในปี พ.ศ.2535 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มจัดตั้ง โครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขึ้นในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังนักเรียน ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ช่างสังเกต รู้...

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 Apr 2012 | 07:47 pm

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติ - จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - อายุระหว่าง 20-40 ปีบริบูรณ์ - มีความขยัน และ มีความรับผิดชอบสูง - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ส...

ประกาศผลโครงการรางวัลนวัตกรรม ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 19 Mar 2012 | 01:38 pm

ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงงาน เข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมฯ ในวันที่ 17-18  สิงหาคม  2556  ณ BITEC ************************************ ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ประ...

Recently parsed news:

Recent searches: