Pcd - aqnis.pcd.go.th

General Information:

Latest News:

มลพิษทางอากาศและเสียง จากยานพาหนะ 26 Jul 2013 | 01:41 pm

มลพิษทางอากาศและเสียง จากยานพาหนะ สรุปข้อมูลการติดตามตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ แยกตามจังหวัด อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2555 .... คลิก อ่านต่อ

รายงานคุณภาพอากาศภาคใต้ มิถุนายน 2556 24 Jun 2013 | 09:44 am

รายงานคุณภาพอากาศภาคใต้ มิถุนายน 2556 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง... คลิก อ่านต่อ

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน พฤษภาคม 2556 10 Jun 2013 | 02:15 pm

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน พฤษภาคม 2556 สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ รายเดือน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 65 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556 .... คลิก อ่านต่อ

ข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) 10 Jun 2013 | 11:29 am

ข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ข้อมูลค่าเฉลี่ย 12 เดือน (moving average) ในพื้นที่ กทม. ระยอง และต่างจังหวัด ได้อัพเดท ถึง พฤษภาคม 2556 .... คลิก อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 - 2559 13 Nov 2012 | 04:26 pm

แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 - 2559 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัต...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอโซน อะไร อย่างไร ทำไม: เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” 18 Jul 2012 | 05:15 pm

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอโซน อะไร อย่างไร ทำไม: เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จากลิงค์ภายใน...

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ 20 กรกฎาคม 2555 12 Jul 2012 | 12:44 pm

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ 20 กรกฎาคม 2555 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 25.0 – 58.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถ...

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 4 22 May 2012 | 09:02 pm

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 4 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นระยะเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และให้สอดคล้องกั...

เรียนรู้ความสำเร็จด้านการจัดการปัญหาฝนกรดในประเทศญี่ปุ่น 17 May 2012 | 07:20 pm

เรียนรู้ความสำเร็จด้านการจัดการปัญหาฝนกรดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 16 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการปัญหาฝนกรดในประเทศญี่ปุ่น ...

Recently parsed news:

Recent searches: