Vel - zso2.vel.pl - Joomla! powered Site

Latest News:

Zakoñczenie roku szkolego 1 Jul 2013 | 12:06 pm

W dniu 28 czerwca odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego. Na sali gimnastycznej zebra³y siê klasy koñcz±ce dany...

Bal gimnazjalny. 17 Jun 2013 | 01:14 pm

14.06.2013 r. odby³ siê w hotelu RAD bal gimnazjalny. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê od podziêkowañ dla dyrekcji i wychowawców....

Komunikaty dyrekcji szko³y. 13 Jun 2013 | 04:00 am

13.06 - zebranie z rodzicami uczniów klas I - godzina 1700 14.06 - bal gimnazjalny

¦wiêto Szko³y. 10 Jun 2013 | 01:57 am

28 maja odby³ siê uroczysty apel z okazji ¦wiêta Szko³y. Na apelu odby³a siê równie¿ prezentacja Nauczycieli Roku...

Rz±dowy projekt "Wyprawka szkolna" 6 Jun 2013 | 04:18 pm

TEN SAM KOMUNIKAT ZNAJDUJE SIÊ W ZAK£ADKACH PEDAGOG SP 20 I GM 2. Urz±d Miejski w Grudzi±dzu informuje,...

Komunikaty dyrekcji szko³y. 21 May 2013 | 08:34 pm

23.05 - podsumowanie konkursu Zadaniowa Liga 27.05 - 3.06 - wp³aty za obiady na miesi±c czerwiec27.05 - prezentacje uczniowskich...

Komunikaty dyrekcji szko³y. 19 May 2013 | 09:14 pm

W dniu 31.05 (pi±tek):- boisko Orlik czynne w godzinach 1000 - 2030- ¶wietlica szkolna czynna w godzinach 700 - 1600-...

Komunikaty dyrekcji szko³y. 10 May 2013 | 01:11 pm

14.05 - miêdzyszkolne konkursy ortograficzne - godzina 150020.05 - prezentacja projektów uczniowskich - klasa II a GM 2 - godzina...

Komunikaty dyrekcji szko³y. 25 Apr 2013 | 06:24 pm

1.05 - 5.05 - dni wolne od zajêæ lekcyjnych26.04, 29.04, 30.04 i 6.05 - wp³aty za obiady na miesi±c majW...

Egzaminy gimnazjalne. 25 Apr 2013 | 06:16 pm

23, 24 i 25 to kwietniowe dni w których gimnazjali¶ci w ca³ej Polsce zmagali siê z zadaniami z ró¿nych przedmiotów....

Related Keywords:

berlin, sklepy internetowe, mcj, miastenia, ikamien, sklep internetowy, vel.pl, miopatia, firma mysiak

Recently parsed news:

Recent searches: