Wzoryprawne - wzoryprawne.pl

General Information:

Latest News:

Za mobbing odpowiada pracodawca 10 Mar 2013 | 01:33 pm

Ustawodawca zauważając problem tzw. mobbingu zdecydował się wprowadzić do Kodeksu pracy regulacje mające przeciwdziałać temu zjawisku. Definicja mobbingu zawarta jest w art. 943 §2 KP. Według tego prz...

Formularze KRS dla spółki z o.o. 1 Mar 2013 | 05:09 pm

Baza wzorów wypełnienia formularzy KRS serwisu Wzorykrs.pl zapełnia się coraz bardziej. Poniżej lista formularzy KRS dla spółki z o.o.: Formularz KRS Z30 – wzór wypełnienia dla spółki z o.o. (sprawoz...

Jak wypełnić formularz KRS-Z30? 17 Feb 2013 | 06:59 pm

Każda spółka, która prowadzi działalność gospodarczą, ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy. Poza sporządzeniem sprawozdania finansowego, na spółkach ciąży szer...

Jakimi metodami dłużnicy ukrywają majątek? 16 Feb 2013 | 07:48 pm

Udzielenie pożyczki często oznacza początek kłopotów. Część dłużników podejmuje bowiem działania mające na celu uniemożliwienie wyegzekwowanie od nich pożyczonych pieniędzy. Podobnie zachowują się rów...

Gdy sąd zapomniał zasądzić kosztów postępowania 9 Feb 2013 | 11:16 pm

Zgodnie z ogólną regułą wynikającą z kodeksu postępowania cywilnego wygrywającemu sprawę sądową należy się zwrot kosztów postępowania, na które składają się koszty sądowe (opłaty sądowe, kancelaryjne,...

Członek zarządu spółki jej pełnomocnikiem? 7 Feb 2013 | 12:24 am

W sytuacji, gdy zgodnie z umową spółki lub ogólnymi zasadami kodeksowymi spółka kapitałowa reprezentowana jest przez co najmniej dwóch członków zarządu działąjących łącznie, w pewnych sytuacjach bieżą...

Jak wyegzekwować alimenty? 30 Jan 2013 | 12:08 am

W przypadku, gdy rodzic nie płaci zasądzonych wobec niego alimentów możemy skorzystać z pomocy komornika w celu ich uzyskania. Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów mamy prawo złożyć właściwie już w...

Niezgodne z prawem zwolnienie dyscyplinarne a kara umowna za przedwczesne rozwiązanie umowy 9 Nov 2012 | 10:59 pm

Kara umowna zastrzeżona w umowie o pracę na wypadek rozwiązania przez pracodawcę umowy przed terminem jej zakończenia jest należna pracownikowi również w przypadku uznania przez sąd, że rozwiązanie pr...

Skarga na czyność komornika 9 Nov 2012 | 01:33 am

Skarga na czynność komornika  - zgodnie z art. 767 – 767(4) Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynność lub zaniechanie czynności komornika dłużnik jak i wierzyciel mogą wnieść skargę do Sądu Rejonoweg...

Wzór wniosku w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości 6 Nov 2012 | 11:29 pm

Egzekucja z nieruchomości jest zwykle żmudna i długotrwała, a nadto wymaga aktywności wierzyciela. Samo złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest niewystarczające. Jedną...

Recently parsed news:

Recent searches: